NORDIC FINANCE BUSINESS PARTNERS AB:s BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Nordic Finance Business Partner AB, org. nr. 556669-2140 (”Nordic Finance”) erbjuder finansieringstjänster (”Tjänsten”) till företag där Nordic Finance hjälper kunden hela vägen från idé till finansierat objekt. Nordic Finance registrerar och lagrar personuppgifter som lämnats av kunden i ansökan, intresseanmälan, avtal eller liknande i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag.

Nordic Finance är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Nordic Finance utför vid tillhandahållande av Tjänsten.

Personuppgifter behandlas för att Nordic Finance ska kunna administrera och fullgöra avtal samt för vidtagande av åtgärder som krävs för fullgörande av avtal (t.ex. kreditupplysning, affärsbedömning eller dylikt). För att kunna ingå och administrera avtalsförhållandet med Kunden behandlar Nordic Finance, såsom personuppgiftsansvarig, personuppgifter tillhörande personer som är företrädare, ägare eller borgensman för Kunden. Personuppgifter som behandlas kan bland annat vara namn, titel, telefonnummer och e-postadress. Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Nordic Finance har en rättslig skyldighet att göra det, exempelvis till följd av bokföringslagens regler eller lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nordic Finance behandlar enbart personuppgifter som är relevanta för kundförhållandet och som krävs för fullgörandet av avtalet och för att kunna erbjuda god service samt föra dialog med Kunden.

Företrädares personuppgifter kan även behandlas för ändamålet att skicka nyhetsbrev och information om Nordic Finances tjänster till Kunden. Företrädaren har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.

Nordic Finance lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Nordic Finance genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs efter det att kundrelationen upphört. Nordic Finance kan dock behöva lagra personuppgifterna efter det att kundrelationen upphört, bland annat för att hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Nordic Finance eller för att marknadsföra våra tjänster. Undantagsvis sparas därför personuppgifter viss tid efter avtalsförhållandets upphörande eller till dess att företrädaren för Kunden invänt mot direktmarknadsföring. Personuppgifter kan också mer generellt behöva lagras för att säkerställa uppfyllelse av legala skyldigheter, exempelvis avseende bokföring. Om sådan skyldighet föreligger kan personuppgifterna sparas i upp till tio (10) år.

Nordic Finance kan även komma att lämna ut personuppgifter om företrädare för kund, ägare och borgensman till samarbetspartners (”Funding Partner”) för att kunna hitta en lämplig finansieringslösning åt kunden. Nordic Finance inhämtar alltid samtycke från företrädare, ägare och borgensman innan sådan överlämning sker. Funding Partner är personuppgiftsansvarig för sin behandling av kundens uppgifter som sker hos Funding Partner efter mottagandet av personuppgifterna.

För fullständig beskrivning av hur Nordic Finance behandlar personuppgifter och den registrerades rättigheter, se information på Personuppgiftspolicy