Dina personuppgifter

Bakgrund 

Nordic Finance Business Partner AB (”Nordic Finance”, ”vi”, ”oss”) erbjuder finansieringstjänster till företag och institutioner där vi hjälper våra kunder hela vägen från idé till finansierat objekt. Nordic Finance är en helt fristående aktör i förhållande till de samarbetspartners för finansiering (”Funding Partners”) som Nordic Finance väljer att samarbeta med. Nordic Finance kan också erbjuda finansieringstjänster till företag och institutioner utan inblandning av Funding Partners.

Inom Nordic Finances verksamhet behandlas diverse personuppgifter. Med personuppgifter avses uppgifter som kan hänföras till en fysisk person såsom t.ex. namn, personnummer, adress och telefonnummer.

För Nordic Finance är den personliga integriteten viktig. Personer som anförtror oss sina personuppgifter ska känna sig trygga med hur personuppgifter hanteras och skyddas.

Denna personuppgiftspolicy (”Policyn”) innehåller regler och riktlinjer för den behandling av personuppgifter som görs av Nordic Finance inom ramen för Nordic Finances tjänster i egenskap av personuppgiftsansvarig samt personuppgiftsbiträde. Policyn innehåller också information om hur vårt helägda dotterbolag SME Leasing AB (”Dotterbolaget”) mottar och behandlar personuppgifter i de fall vi har överlåtit hyres-/leasingavtal till Dotterbolaget (se vidare under avsnitt med rubrik Behandling relaterad till överlåtelse och pantsättning av hyres- och/eller leasingavtal nedan).

Vi ber alla potentiella kunder, leverantörer och Funding Partners att noggrant läsa igenom Policyn innan någon delar med sig av personuppgifter till oss.

Allmänt
I flera fall när vi begär in personuppgifter gör vi det i syfte att uppfylla lagstadgade, avtalsenliga krav eller krav som är nödvändiga för att ingå ett avtal med exempelvis en kund eller leverantör. Ifall den registrerade inte tillhandahåller de uppgifter som vi begär, kan det i vissa fall medföra att vi inte kan ingå ett avtal eller fullgöra våra förpliktelser i ett avtal med den registrerade.

Kunder och potentiella kunder

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

För att kunna ingå och hantera avtal med våra kunder, behandlar Nordic Finance personuppgifter tillhörande personer som är företrädare, ägare eller borgenärer för våra kunder. Grunden för denna behandling är samtycke samt avtal.

Nordic Finance kan även komma att behandla personuppgifter avseende företrädare för potentiella kunder. Grunden för denna behandling är intresseavvägning.

Vissa personuppgifter om kunder och potentiella kunder kan också behandlas på grund av att Nordic Finance har en rättslig skyldighet till det, exempelvis till följd av bokföringslagens regler eller regler om penningtvätt.

När vi har ett berättigat intresse kan vi behandla personuppgifter för att utföra marknads- och kundanalyser för affärsutveckling och för att förbättra vårt produktutbud. Informationen kan även användas för att utveckla våra system och för att göra kundanalyser i syfte att upptäcka bedrägerier. Vi kan även använda informationen för att göra riskanalyser och för att ta fram statistik för att exempelvis förbättra våra kreditriskmodeller.

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?

Vi behandlar personuppgifter avseende företrädare, ägare och borgenärer för bolag som vi har kundavtal med. Personuppgifter som behandlas kan bland annat vara namn, telefonnummer, e-post, personnummer och ekonomiska förhållanden.

Vi kan även behandla personuppgifter avseende företrädare på bolag som är potentiella kunder. Personuppgifter som behandlas kan bland annat vara namn, personnummer, telefonnummer, e-post, adress och ekonomiska förhållanden.

Utöver den information som en kund eller potentiell kund själv lämnar till oss direkt eller indirekt, kan vi samla in information om denne från annat håll. Det gäller till exempel när vi utför de kontroller vi måste göra för att förhindra att våra produkter och tjänster utnyttjas för penningtvätt (genom att hämta information från sanktionslistor hos internationella organisationer) samt när vi hämtar information från kreditupplysningsföretag.

De som mottar uppgifterna är huvudsakligen för avtalet relevanta personer på Nordic Finance inom säljavdelningen, kreditavdelningen, ekonomiavdelningen, marknadsavdelningen, chefer och avtalsadministratörer samt (i de fall då Funding Partners är involverade i aktuell affär) även till Funding Partners.

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

Nordic Finance behandlar personuppgifter för att kunna erbjuda våra tjänster och ingå avtal med kunder. För att kunna ingå avtal samt administrera avtalsförhållandet, behandlar Nordic Finance enbart personuppgifter som är relevanta för kundförhållandet och som krävs för fullgörandet av avtalet och för att kunna erbjuda god service. Personuppgifter såsom företrädares namn, e-post och telefonnummer behandlas för att kunna föra dialog med kunden och i stort kunna administrera kundavtalet. Personuppgifter så som personnummer behandlas enbart om så behövs för att administrera fakturering, kreditvärdering eller dylikt.

Behandling sker också för att efterleva de regelverk som gäller för bolag generellt såsom bokföringsregler samt regler om penningtvätt.

Nordic Finance kan även behandla personuppgifter som underlag för marknads- och kundanalyser samt affärsuppföljning.

För de fall Nordic Finance behandlar personuppgifter avseende företrädare för potentiella kunder, görs detta i syfte att ta kontakt med kunden för att kunna ge kunden intressanta erbjudanden och information via telefon, e-post eller för att administrera inbokade möten. Personuppgifter avseende företrädare för kunder kan också behandlas i samma syfte samt för att skicka reklam. Företrädaren har alltid rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Se vidare under avsnitt med rubrik Vilka rättigheter har en registrerad? nedan.

Nordic Finance kan även behandla personuppgifter avseende företrädare för, ägare av eller borgenärer för kunder och potentiella kunder inom ramen för automatiserat individuellt beslutsfattande inbegripet profilering, i syfte att t.ex. kunna ge ett automatiserat godkännande eller avslag på en kreditansökan. Den typen av beslut fattas endast om personen uttryckligen har samtyckt till det eller om det är nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra ett avtal med personen.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Nordic Finance lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Nordic Finance genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs efter det att kundrelationen upphört.

Nordic Finance kan dock behöva lagra personuppgifterna efter det att kundrelationen upphört, bland annat för att hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Nordic Finance eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som Nordic Finance tror kan vara av intresse för våra f.d. kunder. Undantagsvis sparas därför personuppgifter viss tid efter grundförhållandets upphörande eller tills att personen invänt mot direktmarknadsföring.

Personuppgifter avseende företrädare för potentiella kunder tas bort när dialogen med kunden upphört, under förutsättning att ingen kundrelation inletts, eller direkt om personen invänder mot direktmarknadsföring eller meddelar att denne har avslutat sin anställning hos den potentiella kunden.

Personuppgifter kan också mer generellt behöva lagras för att säkerställa uppfyllelse av legala skyldigheter, exempelvis avseende bokföring. Om sådan skyldighet föreligger kan personuppgifterna sparas i upp till 10 år.

Leverantörer

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?
För att kunna ingå och hantera avtal med leverantörer behandlar Nordic Finance personuppgifter tillhörande personer som är företrädare för leverantörerna.

Vissa personuppgifter om leverantörer kan också behandlas på grund av att Nordic Finance har en rättslig skyldighet till det, exempelvis till följd av bokföringslagens regler eller regler om penningtvätt.

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?

Vi behandlar personuppgifter avseende företrädare på leverantörsbolag som vi har eller avser att ingå avtal med. Personuppgifter som behandlas kan bland annat vara namn, telefonnummer, e-post, adress, yrkestitel och, för det fall att en kreditupplysning är erforderlig, personnummer och ekonomiska förhållanden.

De som mottar uppgifterna är huvudsakligen Nordic Finances säljavdelning, kreditavdelningen, ekonomiavdelningen och IT-avdelningen.

Utöver den information som en leverantör lämnar till oss, kan vi samla in information om denne från annat håll. Det gäller till exempel när vi utför de kontroller vi måste göra för att förhindra att våra produkter och tjänster utnyttjas för penningtvätt (genom att hämta information från sanktionslistor hos internationella organisationer) samt när vi hämtar information från kreditupplysningsföretag.

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

Nordic Finance behandlar personuppgifterna för att generellt kunna administrera kundavtal, hantera fakturor och för att kunna ställa frågor till leverantören.

Behandling sker också för att efterleva de regelverk som gäller för bolag generellt såsom bokföringsregler samt regler om penningtvätt.

Hur länge lagras personuppgifterna?
Nordic Finance lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Nordic Finance genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs efter det att leverantörsrelationen upphört.

Nordic Finance kan dock behöva lagra personuppgifterna efter det att leverantörsrelationen upphört, bland annat för att hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Nordic Finance. Undantagsvis sparas därför personuppgifter i 2 år från det att leverantörsrelationen upphört.

Personuppgifter kan också mer generellt behöva lagras för att säkerställa uppfyllelse av legala skyldigheter, exempelvis avseende bokföring. Om sådan skyldighet föreligger kan personuppgifterna sparas i upp till 10 år.

Funding Partners

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

För att hitta rätt finansieringslösning åt våra kunder och för att kunna ingå avtal med slutkund, behandlar Nordic Finance personuppgifter tillhörande personer som är företrädare för våra Funding Partners. Grunden för denna behandling är avtal (samarbetsavtal). Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Nordic Finance har en rättslig skyldighet till det, exempelvis personuppgifter på fakturor till följd av bokföringsskyldighet.

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?

Vi behandlar personuppgifter avseende företrädare för Funding Partners som vi har eller avser att ingå samarbetsavtal med. Personuppgifter som behandlas kan bland annat vara namn, telefonnummer, e-post, adress och yrkestitel.

De som mottar uppgifterna är huvudsakligen Nordic Finances säljavdelning, chefer och avtalsadministratörer, ekonomiavdelningen och IT-avdelningen.

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

Nordic Finance behandlar personuppgifterna för att kunna administrera slutkundavtal, uppfylla samarbetsavtalet, hantera fakturor och för att kunna ställa frågor till Funding Partners.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Nordic Finance lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Nordic Finance genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs efter det att samarbetsavtalet upphört.

Nordic Finance kan dock behöva lagra personuppgifterna efter det att samarbetsavtalet upphört, bland annat för att administrera eventuella garantier och reklamationsfrister, hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Nordic Finance. Undantagsvis sparas därför personuppgifter i 2 år från det att samarbetsavtalet upphörande.

Personuppgifter kan också mer generellt behöva lagras för att säkerställa uppfyllelse av legala skyldigheter, exempelvis avseende bokföring. Om sådan skyldighet föreligger kan personuppgifterna sparas i upp till 10 år.

Allmänt

När Nordic Finance samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter ska detta i varje fall ske på ett lagligt, korrekt, öppet och ändamålsenligt sätt och endast i den mån Nordic Finance bedömer det nödvändigt. Nordic Finance ska genomgående behandla personuppgifter på ett sätt som undviker att kränka den registrerades personliga integritet. I samtliga fall av personuppgiftsbehandling är Nordic Finance mycket noga med att personuppgifterna skyddas av lämpliga säkerhetsåtgärder.

Nordic Finance kan behandla personuppgifter antingen genom att själv samla in och behandla uppgifterna självständigt och för egen räkning eller på uppdrag av våra Funding Partners. Nordic Finance kan därmed agera dels som personuppgiftsansvarig, dels i vissa fall som personuppgiftsbiträde.

I flera fall när vi begär in personuppgifter gör vi det, som nämnts ovan, i syfte att uppfylla lagstadgade eller avtalsenliga krav eller krav som är nödvändiga för att ingå ett avtal med kunden. I fall den registrerade inte tillhandahåller de uppgifter som vi begär kan det i vissa fall medföra att vi inte kan ingå ett avtal eller fullgöra våra förpliktelser i ett avtal med den registrerade. Om den registrerade känner tveksamhet eller oro för att lämna en viss personuppgift kan denne kontakta Nordic Finances dataskyddsombud (se kontaktuppgifter under avsnitt med rubrik Dataskyddsombud nedan eller längst ner på sidan), så kan vi ge den registrerade ytterligare information.

Användning av e-post

För att underlätta kommunikation och kunna kommunicera effektivt med kunder, potentiella kunder, leverantörer och Funding Partners till Nordic Finance använder vi e-post. Behandling av personuppgifter i e-post sker med stöd av avtal eller intresseavvägning.

Våra e-postkonton rensas regelbundet i enlighet med våra riktlinjer för e-posthantering. Personuppgifter som förekommer i e-post kan komma att överföras till andra register och system inom Nordic Finance.

Nordic Finance delar uppgifter med extern part

Nordic Finance kan, från tid till annan, behöva överlämna information till relevant tredje man (inklusive, men inte begränsat till, situationer där vi har en rättslig skyldighet att göra så), t.ex. till leverantörer av våra IT-system. För att i varje sådant fall säkerställa att personuppgifterna behandlas på ett tryggt och säkert sätt har Nordic Finance upprättat biträdesavtal med varje extern part som behandlar personuppgifter för Nordic Finances räkning.

Nordic Finance kan även komma att dela personuppgifter med samarbetspartners inom EU och EES-området i den mån det är nödvändigt för att fullgöra avtal före och under avtalstiden. Personuppgifter kan också överföras utanför EU och EES (även kallat tredje land) samt till internationella organisationer. Vi gör bara sådana överföringar om övriga regler i dataskyddsförordningen följs och om någon av följande förutsättningar är uppfyllda: (i) EU-kommissionen har fattat beslut om att det finns en tillräcklig skyddsnivå i det aktuella landet, (ii) vi har vidtagit andra lämpliga skyddsåtgärder (t.ex. standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser), (iii) det finns ett särskilt tillstånd av tillsynsmyndigheten, eller (iv) det i särskilda fall är tillåtet enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Nordic Finance som personuppgiftsbiträde

Nordic Finance är alltid personuppgiftsansvarig inom den egna verksamheten. Vissa Funding Partners gör bedömningen att Nordic Finance är personuppgiftsbiträde för vissa av de personuppgiftsbehandlingar som görs i syfte att kunna ingå avtal med kund där Funding Partners är involverade, medan andra Funding Partners menar att både Funding Partners och Nordic Finance är var för sig personuppgiftsansvariga.

I varje fall där Nordic Finance är personuppgiftsbiträde ska Nordic Finance ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsansvarig. Det är personuppgiftsansvarig som bestämmer exempelvis ändamål och lagringstider för personuppgifterna. När Nordic Finance är personuppgiftsbiträde behandlas därför personuppgifterna alltid i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtalet och i enlighet med personuppgiftsansvarigs instruktioner.

Rätt till information

Den registrerade har rätt att vända sig till Nordic Finance i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som Nordic Finance behandlar och även informeras om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna (s.k. begäran om registerutdrag)
Nordic Finance ska i egenskap av personuppgiftsansvarig förse den registrerade med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan Nordic Finance komma att ta ut en administrationsavgift.

Rätt till rättelse, radering eller begränsning

Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar, begränsade eller raderade. Om registrerad anser att Nordic Finance behandlar personuppgifter om denne som är felaktiga eller ofullständiga kan den registrerade kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

Den registrerade har även rätt att få sina uppgifter raderade bland annat i fall att de inte längre är nödvändiga eller om behandlingen baseras på samtycke och detta har återkallats. I vissa fall kan vi inte radera alla uppgifter, beroende på att uppgifterna fortfarande är nödvändiga för det ursprungliga ändamålet och att vi fortfarande har en legal grund för att behandla dem.

Om den registrerade begär att få uppgifterna rättade, raderade eller begränsade i behandling har Nordic Finance i egenskap av personuppgiftsansvarig som rutin att med rimlig ansträngning underrätta varje mottagare av personuppgifterna om den registrerades begäran.

Rätt att invända

Den registrerade har rätt att när som helst invända mot behandling av dennes personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av en intresseavvägning enligt artikel 6.1 (f) i Dataskyddsförordningen.

Den registrerade har även rätt att när som helst invända mot behandling av dennes personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring. För att begära att inte få direktmarknadsföring från oss, behöver den registrerade vända sig till oss och meddela att den vill ha en direktreklamspärr.

Rätt till dataportabilitet

Den registrerade har rätt till att få ut de personuppgifter som denne tillhandahållit den personuppgiftsansvarige och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och den lagliga grunden för behandlingen utgörs av samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

Rätt att återkalla samtycke

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. Om samtycke återkallas kan det påverka vissa avtalsvillkor, exempelvis om den registrerade har fått ett lägre pris på grund av en uppgift som lämnats.

Nordic Finances behandling av personuppgifter i samband med överlåtelse och pantsättning av hyres- och/eller leasingavtal

Från tid till annan kan Nordic Finance komma att pantsätta respektive överlåta rättigheterna under hyres /leasingavtal samt därtill relaterade hyres-/leasingobjekt (gemensamt benämnt ”Leasingavtalen”). Pantsättningen görs till externa långivande banker och överlåtelserna görs till antingen en Funding Partner eller Dotterbolaget, vilket i sin tur kan komma att pantsätta Leasingavtalen. Efter pantsättning respektive överlåtelse kommer Nordic Finance, tills kunden meddelas annat, att fortsätta administrera och agera kontaktpunkt för frågor som rör avtalen och därmed vara fortsatt personuppgiftsansvarig för den behandling som administreringen innebär, i enlighet med vad som beskrivs ovan.

Personuppgifter vi överför, ändamål och rättslig grund

I samband med överlåtelsen av Leasingavtalet kommer vi att föra över följande uppgifter om registrerade till relevant Funding Partner eller till Dotterbolaget:

Enskild näringsidkare, borgensman (fysisk person), styrelseledamot eller verklig huvudman:

 • Kontaktuppgifter (namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-post)
 • Kommunikationsinformation (förteckning över händelser kopplade till Leasingavtalet och korrespondens mellan den registrerade och Nordic Finance
 • Finansiell information: inkomst och taxeringsuppgifter, civilstånd, fastighetsinnehav, belåningshistorik, betalningshistorik och UC-riskklass.
 • Information kopplad till Leasingavtalet: bankkontonummer för betalning, tillämplig räntesats, förfallodatum och detaljerade uppgifter om hyres-/leasingobjektet (inklusive eventuellt serie- och registreringsnummer).
 • Kundkännedomsinformation: eventuell kopia på id-handling, förekomst på sanktionslistor, person i politisk ställning och övrig riskprofil.
 • Information lagrad i e-signaturer (inkl. verifikatbilaga och i underliggande transaktionslogg).

 

Övriga enskilda företrädare för bolag

 • Kontaktuppgifter (namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-post)
 • Kommunikationsinformation (eventuell förteckning över händelser kopplade till Leasingavtalet och korrespondens mellan den registrerade och Nordic Finance)
 • Information lagrad i e-signaturer (inkl. verifikatbilaga och i underliggande transaktionslogg).
 • Kundkännedomsinformation: eventuell kopia på id-handling.
 

Ändamålet med överföringen av personuppgifterna som listas ovan är att möjliggöra för relevant Funding Partner respektive Dotterbolaget att säkerställa och redovisa sina tillgångar samt hantera och pantsätta rättigheterna under Leasingavtalen. Den rättsliga grunden för överföringen är Nordic Finances berättigade intresse av att sälja Leasingavtalen och/eller använda dessa som säkerhet. Registrerade har alltid möjlighet att invända mot behandling som sker baserat på vårt berättigade intresse med hänvisning till sina personliga omständigheter.

Mottagare av personuppgifter vid överlåtelse till/från Dotterbolaget samt Dotterbolagets pantsättning av Leasingavtalen

Överlåtelsen av Leasingavtalen till och från Dotterbolaget respektive Dotterbolagets pantsättning av Leasingavtalet föranleder att Nordic Finance (för egen räkning och/eller för Dotterbolagets räkning) i samband med överlåtelsen kommer att föra över följande uppgifter om Leasingavtalet till Dotterbolaget samt till företrädare för långivande externa banker och panthavare: intern unikt avtalsnummer; internt unikt kundnummer; beskrivning av hyres-/leasingobjektet; information om huruvida det finns relaterat borgensavtal; summan av utestående principal på leasingavtalet samt summan av fakturerade ej betalda fordringar.

Personuppgifterna som överförs är pseudonymiserade och företrädaren har inga möjligheter att på egen hand identifiera de registrerade. Överföringen grundar sig på att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse av att genomföra överlåtelsen och pantsättningen. Registrerade har alltid möjlighet att invända mot behandling som sker baserat på vårt berättigade intresse med hänvisning till sina personliga omständigheter.

Ytterligare mottagare av personuppgifter p.g.a. överlåtelse till Dotterbolaget samt Dotterbolagets pantsättning av Leasingavtalen

Överlåtelserna till Dotterbolaget och dess pantsättning av Leasingavtalen utgör led i en värdepapperiseringstransaktion där Leasingavtalen utgör värdepapperiseringens underliggande tillgångar. Inom ramen för värdepapperiseringen kommer Nordic Finance (för egen räkning och för Dotterbolagets räkning), att regelbundet rapportera viss information om Leasingavtalen till följande mottagare: 

(i) de långivande externa bankerna, potentiella investerare, ESMA och Finansinspektionen, samt
(ii) leverantörer av tjänster för administrationen av överlåtelsen och pantsättningen.

Rapporteringen innebär en överföring av personuppgifter om följande: 

 • Information om kunden: internt unikt kundnummer; i vilket län kunden är belägen och om kunden har nedsatt kreditvärdighet.
 • Information om hyres-/leasingobjektet: produkttyp och modell.
 • Information om avtalsvillkor: internt unikt avtalsnummer; startdatum och löptid; hyres-/leasingobjektets inköpspris; första förhöjd hyra och restvärde; avtalsränta och tillämplig referensränta; aktuell hyres-/leasingavgift och betalningsfrekvens; summan av utestående principal samt summan av förfallna ej betalda fordringar och antal dagar betalning är försenad.
 

Personuppgifterna är pseudonymiserade och de mottagande aktörerna har inga möjligheter att på egen hand identifiera de registrerade.

Överföringen till mottagarna under (i) ovan grundar sig på Nordic Finances och Dotterbolagets rättsliga skyldighet att lämna månatliga rapporteringar enligt EU:s förordning om värdepapperisering ((EU) 2017/2402).

Ändamålet för överföringen till mottagarna under (ii) ovan är att möjliggöra för Nordic Finance att refinansiera Leasingavtalen genom att omvandla dem till överlåtbara värdepapper. Den rättsliga grunden för överföringen är Nordic Finances och Dotterbolagets berättigade intresse av att sälja Leasingavtalen och använda dessa som säkerhet. Registrerade har alltid möjlighet att invända mot behandling som sker baserat på vårt berättigade intresse med hänvisning till sina personliga omständigheter.

De långivande bankerna, potentiella investerare och leverantörer av tjänster för administration kan befinna sig eller lagra personuppgifter utanför EU/EES. I den utsträckningen landet utanför EU/EES inte är föremål för ett beslut om adekvat skyddsnivå tillämpar Nordic Finance EU-kommissionens standardavtalsklausuler för alla tredjelandsöverföringar. Vid behov har kompletterande skyddsåtgärder vidtagits. Information om vilka länder som bedöms ha en adekvat skyddsnivå finns på EU-kommissionens hemsida och EU-kommissionens standardavtalsklausuler finns tillgängliga här. Om registrerade vill ha ytterligare information om vilka skyddsåtgärder Nordic Finance tillämpar är dessa välkomna att kontakta Nordic Finance (se kontaktuppgifter under avsnitt med rubrik Dataskyddsombud nedan eller längst ner på sidan). Hör följer en aktuell lista på vilka tredjeländer som personuppgifter överförs till samt vilken överföringsmekanism som tillämpas:

MottagareLandÖverföringsmekanism
Equiniti Gateway LtdUK (Förenade kungariket)Kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå för UK (Förenade kungariket) enligt GDPR och LED

I samband med att Nordic Finance överlåter rättigheterna under avtalen och överför personuppgifter blir Dotterbolaget också personuppgiftsansvarigt för sina egna behandlingar av dina personuppgifter för sina egna ändamål. I det följande kommer den behandling av personuppgifter som utförs av Dotterbolaget med anledning av överlåtelse och pantsättning att beskrivas.

Dotterbolags behandling av personuppgifter i samband med dess förvärv och pantsättning av hyres-/leasingavtal

Utöver vad som framgår ovan är Dotterbolaget dessutom självständigt personuppgiftsansvarigt för den behandling som beskrivs nedan.

Personuppgifter Dotterbolaget behandlar, ändamål, rättslig grund och lagringstid

I tabellen nedan framgår för vilka ändamål (syften) Dotterbolaget behandlar personuppgifter om registrerade, vilka personuppgifter som behandlas för respektive ändamål samt om dessa samlats in direkt från den registrerade eller från en tredje part, den rättsliga grunden för behandling samt lagringstiden för respektive ändamål.

Ändamål (syfte) med behandlingenPersonuppgifter som används för ändamåletLaglig grund för behandlingTiden under vilken Dotterbolaget behandlar personuppgifterna för det angivna ändamålet
Pantsätta hyres-/ leasingavtal

Enskild näringsidkare: kontaktuppgifter och finansiell information (från Nordic Finance).

Borgensman: kontaktuppgifter och finansiell information (från Nordic Finance).

Dotterbolagets berättigade intresse* av att pantsätta rättigheterna under hyres-/leasingavtalet och använda dessa som säkerhet.Till dess pantsättningen upphör.
Uppfylla rättsliga skyldigheter enligt bokföringslagen

Enskild näringsidkare och borgensman:

 • Kontaktuppgifter (inkl. personnummer)
 • Kommunikationsinformation
 • Finansiell information
 • Information kopplad till hyres-/leasingavtal
 • Kundkännedomsinformation
 • Information lagrad i e-signaturer
Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Dotterbolagets rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen.10 år efter senaste fakturabetalning från kund.
Hantera betalningar och administrera hyres-/leasingavtal

Enskild näringsidkare, borgensman (fysisk person), styrelseledamot eller verklig huvudman:

 • Kontaktuppgifter (inkl. personnummer)
 • Kommunikationsinformation
 • Finansiell information
 • Information kopplad till hyres-/leasingavtal
 • Kundkännedomsinformation
 • Information lagrad i e-signaturer

Enskilda företrädare för företag med vilka Dotterbolaget har avtal:

 • Kontaktuppgifter (inkl. personnummer)
 • Kommunikationsinformation
 • Information lagrad i e-signaturer
 • Kundkännedomsinformation: eventuell kopia på id-handling.

Om den registrerade är part till avtalet: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra det avtal som den registrerade är part i.

För företrädare eller representanter med vilka Dotterbolaget har avtal med: Dotterbolagets berättigade intresse* av att administrera avtalet.

Behandling av kundkännedomsinformation: Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Dotterbolagets rättsliga förpliktelser enligt penningtvättslagen.

Till dess avtalet mellan kunden eller leverantören och Dotterbolaget inte längre gäller. Personuppgifterna sparas därefter högst i tio år på grund av regler om preskription. Person-/Kreditupplysningar sparas dock endast i 12 månader efter att avtalet inte längre gäller.

Personuppgifter som behandlas för att uppfylla rättsliga förpliktelser enligt penningtvättslagen sparas i 5 år eller, vid misstanke om penningtvätt, 10 år från det att avtalet upphör.

*) Registrerade har alltid möjlighet att invända mot behandling som sker baserat på vårt berättigade intresse med hänvisning till sina personliga omständigheter.

Överföring av personuppgifter

Utöver vad som anges under avsnitt med rubrik Mottagare av personuppgifter vid överlåtelse till/från Dotterbolaget samt Dotterbolagets pantsättning av Leasingavtalen ovan kommer Dotterbolaget att överföra personuppgifter till följande mottagare (eller kategorier av mottagare) för följande ändamål och på följande rättslig grund:

 • Till Nordic Finance (moderbolaget): Ändamålet med överföringen är att kunna tillhandahålla och administrera våra tjänster och den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av detsamma. Registrerade har alltid möjlighet att invända mot behandling som sker baserat på vårt berättigade intresse med hänvisning till sina personliga omständigheter.
 • Till myndigheter så som Finansinspektionen, Skatteverket, och Finanspolisen: Överföring till myndigheter sker endast då Dotterbolaget har en rättslig skyldighet till det. Till exempel har vi en skyldighet att rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen.

 

Dina rättigheter

Registrerade kan ta del av information om sina rättigheter under avsnitt med rubrik Vilka rättigheter har en registrerad? ovan. Registrerades rätt att framställa ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten framgår av avsnitt med rubrik Klagomål nedan.

Kontakt

Om registrerade har frågor om hur Dotterbolaget behandlar personuppgifter är dessa välkomna att kontakt Nordic Finances dataskyddsombud (se kontaktuppgifter i följande avsnitt eller längst ner på sidan).

Vi har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att övervaka att vi följer reglerna om skydd av personuppgifter. Vid frågor om Policyn eller vid andra önskemål avseende personuppgifter, vänligen kontakta Nordic Finance (personuppgiftsansvarig) och vårt dataskyddsombud på dataskydd@nordicfinance.com

Om en registrerad har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter, kan denne vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se), via e-post imy@imy.se, telefon 08-657 61 00 eller via post till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Nordic Finance förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera Policyn. Vid materiella ändringar i Policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i Policyn, kommer Nordic Finance informera om detta på lämpligt sätt.

Kontakta oss vid frågor

Vid frågor om Policyn eller vid andra önskemål avseende personuppgifter, vänligen mejla oss till dataskydd@nordicfinance.com eller klicka på länken nedan.